!!! Scans releases !!!

News Series Teams Mangakas Forum Links

TANIGUCHI Jirou
Series :
Aruku Hito, Benkei In New-York, Chichi no Koyomi, Harukana Machi-E, Kamigami no Itadaki
Hosted Series :
Benkei In New-York

Contact : kago.souhaku@gmail.com